KARLEBO IDRÆTSFORENING
§ 1.
Foreningens navn er "Karlebo Idrætsforening" (KIF). Dens hjemsted Fredensborg Kommune.
§ 2.
Foreningens formål er at skabe kendskab til og interesse for idræt og gennem så kyndig vejledning og rationel udøvelse, som det er foreningen muligt, at give medlemmerne lejlighed til at opnå og bevare sundhed og kraft, hvilket søges opnået ved deltagelse i og afholdelse af øvelser, præsentationer og idrætskonkurrencer. Samt med udgangspunkt i fællesskab og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til de enkelte idrætsgrene.
§ 3.

Medlemmerne: Foreningen optager alle uberygtede mænd, kvinder og børn, såvel til aktive som passive medlemmer, inddelt i:
Aktive:                          Som sådan kan optages enhver.
                                  Alle aktive har stemmeret.


Passive:                       Som sådan kan optages enhver voksen, der har interesse for foreningens arbejde,
                                  dog kan disse ikke deltage i øvelser og konkurrencer.
                                  Passive har ikke stemmeret.


Æresmedlemmer:     Karlebo IF’s hædersbevisninger
 
Kriterier for tildeling af titlen “Æresmedlem i Karlebo IF”:
 
Efter indstilling kan Hovedbestyrelsen tildele Æresmedlemsskabet, når flg. præmisser er overholdt:
 
• Et årelangt engagement i klubben.
 
• En exceptionel indsats der har betydet en forskel, og som med sin fremtræden har hævet Karlebo IFs omdømme.
 
• Personen har beklædt poster på højt niveau. 
 
Hovedbestyrelsen kan i undtagelsetilfælde dispensere for ovennævnte kriterier, såfremt den enstemmigt går ind for dette.
 
Med titlen følger et indgraveret armbåndsur. (KIF + årstal)
 
Æresmedlemmer deltager gratis med ledsager til Karlebo IFs jubilæumsfester.
Æresmedlemmer er kontingentfrie i alle afdelinger og har stemmeret. 
    

Efter enstemmig vedtagelse kan bestyrelsen nægte optagelse af et nyt medlem.
§ 4.
Medlemsforpligtelser: Ethvert medlem af foreningen er forpligtet til at overholde foreningens love og de reglementer og forordninger, som bestyrelsen til enhver tid måtte finde formålstjenlige at opretholde. Ligeledes er ethvert medlem af foreningen forpligtet til at overholde alle sådanne love, forordninger og reglementer, som foreningen til enhver tid måtte blive dikteret.
§ 5.
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer og sekretær samt de for afdelingerne valgte formænd. Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant samt 1 fanebærer og 1 reservefanebærer.
Generalforsamling afholdes 1 gang årligt i februar måned. Bestyrelsen vælges og afgår således:
På lige år: Formand, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor samt fanebæreren.
På ulige år: Kassereren, sekretær, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant samt 1 reservefanebærer. Hovedbestyrelsen afholder årligt 4 bestyrelsesmøder.
Formanden tegner foreningen over for Fredensborg Kommune.
Kassereren fører foreningens regnskab, som følger kalenderåret, tegner foreningen i økonomiske anliggender og opbevarer foreningens midler. Kassereren skal føre medlemsprotokollen med tilgang og afgang, afslutte årsregnskabet og fremlægge alt vedrørende dette, så som bilag, værdier og kassebeholdning mindst 8 dage før den ordinære generalforsamling for revisionen. Revisorerne er pligtige at gennemgå og påse alt regnskabet vedrørende, revidere dette og underskrive revisionens godkendelse med deres navne.
Afdelingsgeneralforsamling afholdes ligeledes 1 gang årligt i januar eller februar måned og senest 14 dage før hovedgeneralforsamlingen.
Bestyrelsen vælges og afgår således:
En formand (tiltræder hovedbestyrelsen) samt øvrige afdelingsmedlemmer. Afdelingsbestyrelserne består af mindst 3 medlemmer.
Valgene gælder for et år af gangen. Dog vælges formanden for 2 år.
På ulige år vælges formand for afdeling for fodbold, badminton og billard.
På lige år vælges formand for gymnastik samt gang og motionsafdeling. Afdelingsformanden er ansvarlig for medlemsprotokollen og kontingentopkrævning i egen afdeling i samarbejde med kassereren. Hver afdeling laver sin egen forretningsorden med en kopi til hovedbestyrelsen.
Evt. nyoprettede afdelinger placeres i henhold til oprettelsesåret.
Såfremt en afdeling ikke har foretaget valg inden hovedgeneralforsamlingen søger hovedbestyrelsen nedsat en bestyrelse. Ved afholdelse af Karlebo sommerfest skal der vælges en festkoordinator som formand for sommerfesten før festen kan afholdes.
Alle afdelinger er underlagt hovedbestyrelsens administration.
§ 6.
Hovedgeneralforsamlingen er den højeste myndighed, og dens beslutninger tages ved almindelig stemmeflertal blandt de mødte medlemmer. Formand og kasserer må ikke være samme person, samt revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller ægtefælle/samboende til medlemmer i bestyrelsen.
 Ekstraordinær generalforsamling afholdes så tit bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 medlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden under angivelse af forhandlingsemnet forlanger en sådan afholdt. Sådan generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter det fremsatte forlangende.
Lov- og vedtægtsændringer godkendes på 2. generalforsamlinger, med mindst 14 dages varsel.

 Dagsorden for generalforsamlingen:
    1. Valg af dirigent.
    2. Formanden aflægger beretning.
    3. Afdelingsformændene aflægger beretning, herunder meddelelser om valg.
    4. Regnskabet aflægges.
    5. Indkomne forslag.
    6. Valg til hovedbestyrelse.
    7. Valg af næstformand.
         Valg af fanebærer.
         Valg af revisor.

    8. Eventuelt.

 Forslag, der ønskes optaget under punkt 5, må være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før     generalforsamlingen. Såvel hoved- som afdelingsgeneralforsamling skal, for at være lovligt indvarslet, være bekendtgjort for medlemmerne på foreningshjemmeside senest 8 dage før dens afholdelse.

§ 7.

Kontingentet i de forskellige sportsgrene vil være at sætte efter bestyrelsens skøn. Står et medlem til restance i mere end 2 måneder, har ledelsen ret til at formene vedkommende adgang til idrætten. Hovedbestyrelsen nedsætter et bladudvalg.
Hjemmesideudvalget kan bestå af 3 medlemmer, hvoraf redaktøren er medlem af hovedbestyrelsen. Redaktøren er den ansvarlige over for hovedbestyrelsen i alle spørgsmål vedrørende Hjemmesidens udformning.
Findes et medlem at være til skade for andre medlemmer, viser han usportslig ånd eller modarbejder han foreningens tarv, skaber han splittelse eller skaffer han sig private fordele til skade for klubben, er bestyrelsen bemyndiget til at ekskludere vedkommende. Et sådant ekskluderet medlem skal have skriftlig meddelelse om eksklusionen, og har derefter ret til at møde ved førstkommende generalforsamling for at forsvare sin sag på behørig måde.
§ 9.
Opløsning: Foreningen kan kun opløses, når dens medlemstal går ned under 14.
Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Der kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Er ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indkaldes en ny generalforsamling med 8 dages varsel, hvor da bestemmelse kan tages med den ovennævnte majoritet, uanset de fremmødte antal. Ligeledes tages da bestemmelse om anvendelse af foreningens formue og ejendele, som skal tilfalde almennyttigt formål i Karlebo By eller omegn.

Disse love er vedtaget på en ekstraordinærgeneralforsamlingen 20. februar 2017. Tidligere love og vedtægter træder hermed ud af kraft.
 
                                                          HG 20.02.2017
DGI | | | Cvr-nr. 29856133